Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Bulunan Beyaz Yumurtacı Saf Hatlar ve Melezlerinin Yumurta İç ve Dış Kalite Özellikleri*

Serdar KAMANLI

Abstract


Araştırma Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde bulunan Black, Blue, Brown, Maroon ve D-229 beyaz yumurtacı saf hatlar ve Black, Blue, Brown, Maroon hattının D-229 hattı ile melezlenmesiyle elde edilen genotiplerin  yumurta kalite özelliklerini belirlemek üzere yürütülmüştür. Araştırma tavukların %50 verim yaşına gelmelerinden itibaren 72 haftalık yaşa kadar sürdürülmüştür. Her gruptan 4 haftalık periyotlarla %50 oranında rastgele seçilen yumurtalarda ağırlık, şekil indeksi, kabuk kalınlığı, kabuk kırılma direnci, haugh birimi, ak ve sarı indeksi ile et-kan lekesi oranı özellikleri belirlenmiştir. Üzerinde durulan yumurta kalite özellikleri bakımından gruplar arasında önemli farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda, yumurta ağırlığı ve et-kan lekesi oranı bakımından Brown x D-229 genotipinin,   diğer özellikler bakımından ise Maroon x D-229 genotipinden elde edilen yumurtaların daha üstün bir yapıya sahip oldukları belirlenmiştir.


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


KAYNAKLAR

- Bozdogan Z (1984) Yumurta kalitesine genetik bakıs. XVII. Dünya Tavukçuluk Kongresi, 8-12 Agustos, Bilimsel Tavukçuluk Dernegi Yayınları, Semih Ofset Matbaa Sanayi, 146-153

- Akbas Y, Altan Ö, Koçak Ç (1996) Tavuk yasının tavuk yumurtasının iç ve dıs kalite özellikleri üzerine etkileri. Türk Vet. Hay. Derg, 20: 445-460

- Brah G S, Chaudhay N L and Sardhu J S (1998) Inheritance of shell quality related egg traits. Indian Journal of Poultry Science, 33 (3):309–316.

- Riedal J, Swierczewska E, Puchala K (1990). The influence of age of meat type hens on quality of eggs and the effect of egg quality on hatchability. Annals of Warsaw Agricultural University, SGGW-AR, Animal Science, (25):27-31.

- Watkins B A (1994). The nutritive value of the eggs. Egg Science and Technology, Food Products Pres, 10 Alice Street, s: 591, Binghamton.

- Devi K S, Murthy A S, Prasad V L K, Reddy CE, Reddy P M, Gupta, B R, Satyanarayana A (1998) Genetic studies on certain parameters of egg quality in white leghorns. Indian Journal of Poultry Science, 33 (1): 81-85.

- Turan, B. 2006. Yumurta tavukçuluğunda farklı üretim sistemlerinin yumurta kalitesi üzerine etkileri. 19 Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Samsun.

- Doğan, H. 2008.Adana‘da satışa sunulan yumurtalarda sunuş çeşitliliği ve kalite değişimi üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi,Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ootekni Anabilim Dalı, Adana.

- Uruk, A. E. 2007. Tavuk yetiştiriciliğinde AB standartları ve yeni teknikler. Çukurova üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Konusu, Adana,19s.

- Dikmen, B.Y., Şahan, Ü. 2007. Avrupa Birliği’ne uyum açısından yumurta ve ürünlerinde kalite kriterleri. Avrupa birliği kriterlerine uyum sürecinde Türkiye tavukçuluğu sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 15 Kasım, S:183‐191.

- Benli, N., Durmuş, İ. 2015. Değişik Markalarda Ordu İlinde Satışa Sunulan Yumurtaların Kalite Özeliklerinin Belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 4(1):27-36.

- Türkoğlu, M., Sarıca, M., 2009. Tavuk genetiği ve ıslahı. Editörler: Türkoğlu, M., Sarıca, M.: Tavukçuluk Bilimi, 10, 91-120.

- King’Ori, A. M. "Review of the factors that influence egg fertility and hatchability in poultry." International Journal of Poultry Science 10.6 (2011): 483-492.

- MÓNUS, F. and BARTA, Z. (2005). Repeatabılıty analysıs of egg shape ın a wıld tree sparrow (passer montanus) populatıon: a sensıtıve method for egg shape descrıptıon. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 51 (2), pp. 151–162,

- Durmuş, İ. ve Türkoğlu, M. 2007. Geliştirilmekte olan yerli beyaz yumurtacı saf hatlar ve melezlerinde bazı verim ve yumurta kalitesi özellikleri. Tavukçuluk Araştırma Dergisi. 7(1),s. 23-30.

- Uruk, E.A. 2011. Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde geliştirilen çeşitli tavuk hatlarının fenotipik özelliklerinin tanıtılmasına ilişkin bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü.Doktora tezi.Adana.

- Arthur, J.A and Albers, G.A.A. 2003. Industrial perspective on problems and issues associated with poultry breeding. In: Poultry genetics, breeding and biotechnology, Muir, W.M. and S.E. Aggrey (Eds). CABI publishing, Wallingford, UK.

- R.M.G. HAMILTON; Methods and Factors That Affect the Measurement of Egg Shell Quality,, Poultry Science, Volume 61, Issue 10, 1 October 1982, Pages 2022–2039, https://doi.org/10.3382/ps.0612022

- Duman M., Şekeroğlu A., Yıldırım A., Eleroğlu H., and Camcı Ö. (2016). Relation between egg shape index and egg quality characteristics. Europ.Poult.Sci., 80. 2016, ISSN 1612-9199, © Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. DOI: 10.1399/eps.2016.117

- Anonymous. 2013a .Web sitesi: http://www.ltz.de/produkte/Layers/LOHMANN-LSL-CLASSIC/. Erişim tarihi 03.04.2013.

- Anonymous. 2013b. Web Sitesi: http://www.isapoultry.com/products/isa/isa-white/. Erişim tarihi 23.09.2013.

- Anonymous. 2013c. Web Sitesi: http://www.isapoultry.com/en/Products/Babcock/ Erişim tarihi 03.04.2013.

- Anonymous. 2013d. Web sitesi: http://www.isapoultry.com/products/shaver/shaver-white/., Erişim tarihi: 23.09.2013.

- Anonymous. 2013e. Web sitesi: http://www.isapoultry.com/products/hisex/hisex-white/. Erişim tarihi: 23.09.2013.

- Anonymous 2013f. Web Sitesi: http://www.isapoultry.com/products/dekalb/dekalb-white/, Erişim Tarihi: 28.12.2013.

- Anonymous 2013g. Web sitesi. http://www.isapoultry.com/products/bovans/bovans-white/. Erişim tarihi 02.10.2013.

- Philip L. Potts, K. W. Washburn; Shell Evaluation of White and Brown Egg Strains by Deformation, Breaking Strength, Shell Thickness and Specific Gravity: 1. Relationship to Egg Characteristics, Poultry Science, Volume 53, Issue 3, 1 May 1974, Pages 1123–1128, https://doi.org/10.3382/ps.0531123

- Cavero, D., Schmutz, M., Icken, W. and Preisinger, R. 2011. Improving hatchability in white egg layer strains through breeding. Lohmann Tierzhuct GmbH, Cuxhaven, Germany, Lohmann Information, 46(1), 44-54.

- Rayan, G.N., Galal A., Fathi M.M. and El-Attar A.H. 2010. Impact of layer breeder flock age and strain on mechanical and ultra structural properties of eggshell in chicken. International poultry science. 9(2): 139-147

- A. Wolc, J. Arango, P. Settar, N. P. O’Sullivan, V. E. Olori, I. M. S. White, W. G. Hill, J. C. M. Dekkers; Genetic parameters of egg defects and egg quality in layer chickens, Poultry Science, Volume 91, Issue 6, 1 June 2012, Pages 1292–1298, https://doi.org/10.3382/ps.2011-02130

- Friars, G.W., Fairfull, R.W., Gavora, J.S., Gowe, R.S. 1978. Eggs olid yields inselected and control strains at differentages. Processing and AbstractsWorlds’ Poultry Congress Rio De Janeiro, 1612‐1617.

- Türkoğlu, M., Sarıca M., 2004. Tavukçuluk Bilimi Yetiştirme, Besleme, Hastalıklar. Editörler, Prof.Dr.Mesut TÜRKOĞLU, Prof.Dr.Musa SARICA. Bey Ofset Matbaacılık, Ankara.ISBN: 270-442-5

- Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve deneme metodları (İstatistik metodları II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021. Ders kitabı, 295 s. Ankara.

- Silversides, F.G., 1994. The haugh unit correction for egg weight is not adequate for comparing eggs from chickens of different lines and ages. Journal Applied poultry sciences. 3.( 120-126)

- Hurnik, G.I., Reinhart B.S. and Hurnik J.F. 1978. Relationship between albumen quality and hatchability in fresh and stored hatching eggs. Poultry science. 57.(4), 854-857

- Campo, J.L., Garcia Gil, M., Internal inclusions in brown eggs: relationships with fearfulness and stress. Poultry Science,77:1743–1747,1998.

- Lopes, K., Schur, R., And Whittaker, C. Bloody eggs!. Http://Www.Hiyt.Afhe.Ualberta.Ca/ Fall05projects/ Bloodspots.Pdf, (Erişim

Tarihi 10.08.2015), 2015.


 Creative Commons License
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License
Print ISSN:1302-3209 - Online ISSN:2147-9003

Journal of Poultry Research (JPR) is indexed in: